Telefoon

0494 84 34 31

E-mail

info@per-neser.org

Dit zijn de algemene voorwaarden van Praktijk & Cursuscentrum Per-Neser, gevestigd te Olen, Gestelstraat 52, met ondernemingsnummer BE0820.900.904

TOEPASSING

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en dienstverlening van Praktijk & Cursuscentrum Per-Neser met uitsluiting van de eigen voorwaarden van de cliënt. Er kan enkel schriftelijk van de algemene voorwaarden worden afgeweken.
Praktijk & Cursuscentrum Per-Neser behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen.

DEFINITIES

Praktijk & Cursuscentrum Per-Neser, hierna genoemd Per-Neser

Cliënt: Elke rechtspersoon of natuurlijk persoon die privébegeleiding volgt of deelneemt aan een lessenreeks in groep die door Per-Neser verzorgd wordt.

DIENSTEN

Per-Neser biedt zowel lessenreeksen, workshops in groep aan als privé begeleiding.
De aangeboden diensten hebben tot doel de cliënt te brengen tot een betere levenskwaliteit en ondersteuning te bieden op vlak van welzijn en gezondheid.
Per-Neser stelt geen diagnoses; hiervoor dient u uw huisarts te raadplegen.
De dienstverlening betreft een middelenverbintenis, geen resultaatverbintenis.
Alle dienstverlening van Per-Neser wordt verzorgd door Sofie Van Mensel, zaakvoerder, en te bereiken via +32 494 84 34 31, en info@per-neser.org en www.per-neser.org/

Per-Neser streeft naar een kwalitatieve dienstverlening en doet er alles aan om vermeldingen op haar website en andere informatiekanalen correct voor te stellen. Toch kan het uitzonderlijk voorkomen dat bepaalde gegevens fouten bevatten. Indien een vermelding een kennelijke vergissing bevat, behoudt Per-Neser zich het recht om lessenreeksen op basis van die kennelijke vergissing te annuleren.

KWALITEITSBORGING, ETHISCHE CODE

Sofie Van Mensel is aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen:

  • erkend yogaleraar, lidnummer 2009/026, aangesloten bij de Yoga Federatie van de Nederlandstaligen van België (YFNB). De YFNB is het overkoepelende orgaan dat waakt over de kwaliteit van het onderricht van de duizenden jaren oude yogatraditie uit India. Alleen yogaleraars met een door de YFNB erkend diploma bieden enige garantie op kwaliteit van de lessen.
  • erkend naturopaat, lidnummer 225 N10 80 – aangesloten bij Naturo, wettig erkende beroepsvereniging voor hulpverleners die werken met complementaire methodes in hulpverlening. Sofie Van Mensel is gebonden aan een ethische code die alle leden van Naturo onderschreven en ondertekend hebben. Als Naturopaat is Sofie Van Mensel verplicht tot discretie en stilzwijgen omtrent persoonlijke informatie verkregen uit individuele – of groepssessies. De ethische code kan men in de praktijk van de betreffende naturopaat aantreffen. Zie ook hogervermelde link voor een voorbeeld.

CLIENTENDOSSIER & PRIVACY

Bij opstart van privé begeleiding wordt een cliëntdossier aangemaakt.
Dit omvat een cliëntfiche en een overzicht van de sessies met behandelde topics.
Door een cliëntendossier aan te maken, kan een behandelplan opgemaakt worden en eventuele veranderingen genoteerd worden. De cliënt wordt geacht tijdens het intake- en anamnesegesprek relevante informatie aan Per-Neser te verstrekken.

De gegevens die worden verzameld (zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres), worden uitsluitend gebruikt om rechtstreeks met u te communiceren en niet doorgegeven aan derden zonder uw toestemming. De cliënt heeft het recht om ten allen tijde het dossier in te kijken en gegevens aan te passen.

DOORVERWIJZING

Per-Neser verplicht zich, conform de ethische code, om de cliënt indien meer aangewezen door te verwijzen naar een collega- therapeut of een arts.

DEELNAME EN AANSPRAKELIJKHEID

Per-Neser zal haar dienstverlening naar best inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Deelname aan een lessenreeks, of volgen van privécoaching of ondersteunende lichaamsgerichte begeleiding, is op vrijwillige basis en eigen verantwoordelijkheid.

Per-Neser geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie. Noch is Per-Neser op enige wijze aansprakelijk voor complicaties of gevolgschade, die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van Per-Neser.

Onverminderd de verplichtingen en verantwoordelijkheden van Per-Neser blijft de cliënt volledig zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor eigen beslissingen, acties of gevolgen daarvan.

Per-Neser is niet verantwoordelijk voor beschadigingen, diefstal en/of verlies van persoonlijke bezittingen van de cliënt.

TARIEVEN

De gehanteerde tarieven zijn transparant, overeenkomstig de website/webshop.

BETALING

Betaling voor een cursus in groep gebeurt bij reservering via de webshop.

Betaling voor privébegeleiding kan via overschrijving of bankapp.
Sofie van Mensel werkt sinds 2020 volledig cashloos.

Bedrijven, centra, verenigingen of zelfstandigen kunnen een factuur bekomen, die vereffend dient te worden binnen de 14 kalenderdagen na factuurdatum. Bij niet tijdige betaling worden de wettelijke rente en administratiekosten (10% van het factuurbedrag) in rekening gebracht. Alle bovenvermelde bedragen zijn van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar. Met de betaling van de eerste factuur stelt men zich akkoord met de algemene voorwaarden van Per-Neser.

ANNULATIEVOORWAARDEN

Privébegeleiding:
Annuleren of verplaatsen van een sessie kan kosteloos 24u voor aanvang. Als tijdstip van annulatie geldt het tijdstip waarop Per-Neser de annulatie ontvangt per e-mail of telefoon. Voor latere annulaties of wanneer de cliënt niet komt opdagen wordt een forfaitaire kost van €40,00 aangerekend. Komt de cliënt te laat dan wordt de duur van de sessie niet verlengd. De cliënt is evenwel het bedrag van de volledige sessie verschuldigd.

Cursussen in groep:
De annulatie-voorwaarden gaan in op het moment dat een workshop of lessenreeks via de webshop aangekocht wordt.

Annulatie door de cliënt zelf:
Bij annulatie tot 30 kalenderdagen voor de start van de lessenreeks of workshop wordt 100% van de kostprijs terugbetaald. Bij annulatie bestaat het recht iemand anders te doen deelnemen aan de lessenreeks of workshop na goedkeuring van Per-Neser.
Annuleren minder dan 30 kalenderdagen voor aanvang van de lessenreeks of workshop verplicht tot het betalen van 50% van de deelnamekosten.
Eens een lessenreeks gestart is, kan er geen terugbetaling meer bekomen worden.

Cliënten die tijdens een lessenreeks niet permanent aanwezig zijn, blijven de totale kosten verschuldigd.

Indien een deelnemer aan een lessenreeks door ziekte of overmacht gedwongen wordt voortijdig de lessenreeks te onderbreken, kan het reeds betaalde lesgeld als krediet blijven bestaan voor een volgende lessenreeks indien deze plaatsvindt in hetzelfde boekjaar (1 januari t.e.m. 31 december).

Sociaal-onaanvaardbaar gedrag
Per-Neser behoudt zich het recht voor de cliënt de (verdere) toegang tot een lessenreeks te weigeren, bijvoorbeeld indien het gedrag van betreffende cliënt ingaat tegen de sociaal geaccepteerde vormen van gedrag. De cliënt heeft in dat geval geen recht op terugbetaling.

Annuleren door Per-Neser
Wanneer het minimum aantal deelnemers voor een lessenreeks niet behaald wordt, kan deze geannuleerd worden. In dat geval worden alle reeds betaalde lesgelden terugbetaald binnen vier weken na de annulatie.

OVERMACHT & UITSTEL

Per-Neser stelt alles in het werk om haar diensten op het afgesproken tijdstip te leveren.
In uitzonderlijke gevallen (oa. lockdown) kan het gebeuren dat hiervan moet worden afgeweken omwille van onvoorziene omstandigheden waar Per-Neser geen vat op heeft.
In dergelijke gevallen kan Per-Neser niet aansprakelijk worden gesteld.

Indien Per-Neser door overmacht genoodzaakt wordt een lessenreeks uit te stellen, heeft de cliënt het recht om de lessenreeks volledig te annuleren met terugbetaling van 100 % van alle betaalde kosten. Deze aanvraag dient te gebeuren door de cliënt tot max. 4 weken na de annulatie of het uitstel.
Na deze periode vervalt het recht tot terugbetaling van 100% van alle betaalde kosten.

Indien de cliënt akkoord gaat met uitstel, wordt er een nieuwe datum afgesproken waarop de lessenreeks zal plaatsvinden. De betaalde kosten worden vervolgens overgedragen naar de lessenreeks die zal plaatsvinden op het nieuwe tijdstip.

OPSCHORTING EN ONTBINDING

Indien het vertrouwen van Per-Neser in de kredietwaardigheid van de cliënt wordt geschaad door laattijdige betaling of wanbetaling of wanneer er aanwijsbare gebeurtenissen zijn die het vertrouwen in de goede uitvoering van aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt Per-Neser zich het recht voor alle lopende diensten op te schorten en van de cliënt de geschikte waarborgen te eisen.

Per-Neser kan de begeleiding of overeenkomst ook opschorten of ontbinden wanneer blijkt dat doorverwijzing naar meer aangepaste of gespecialiseerde hulp aangewezen is.
In dat geval wordt stopzetting en doorverwijzing gemotiveerd en helder gecommuniceerd.
Per-Neser behoudt het recht op betaling van geleverde prestaties maar toekomstig ingeplande sessies worden geannuleerd en niet verrekend.

INTELLECTUELE RECHTEN

Per-Neser behoudt alle intellectuele rechten op logo’s, foto’s, namen, teksten, materialen, producten en diensten die zij aanbiedt. Materiaal mag niet verspreid worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Per-Neser.

ONGELDIGHEID – OVERMACHT – TOEGEPAST RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

Als een bepaling in deze algemene voorwaarden, om welke reden dan ook, niet toepasbaar blijkt te zijn, zal dit niet gelden voor de toepassing van andere bepalingen in de algemene voorwaarden. De als niet toepasbaar beoordeelde bepaling zal worden vervangen door een, die er zo veel mogelijk op lijkt.

Noch Per-Neser, noch de cliënt, zal aansprakelijk worden gesteld voor het niet nakomen in geval van overmacht, met name, maar niet uitsluitend, in geval van oorlog, rellen, opstand, staking, brand, aardbeving, storm, overstromingen,…

Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend onderhevig aan het Belgisch recht. In geval van een geschil, zijn alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Turnhout bevoegd.